Put vozom u posetu SSSR-u: do?ek na zapadnoj ?elezni?koj stanici u Budimpe?ti i susret sa predsednikom Prezidijuma NR Ma?arske, I?tvanom Dobijem