Na zajedni?koj sednici Savezne skup?tine, na kojoj je Josip Broz Tito izabran za predsednika Republike, a Aleksandar Rankovi? za potpredsednika Republike: prijem ?estitki od ?lanova diplomatskog kora