Prijem u Prezidijumu Narodne skup?tine, povodom 60. ro?endana predsednika Tita