Prijem ?lanova Prezidijuma Narodne skup?tine FNRJ: grupno fotografisanje