Poseta Karlovcu: sa predstavnicima preduze?a iz Karlova?kog sreza i razgledanje poklona