Na komemorativnoj akademiji povodom pete godi?njice smrti Borisa Kidri?a, u Domu Sindikata