Prijem Vaclava Davida, ministra inostranih poslova SR ?ehoslova?ke