Poseta ?ehoslova?koj: kratko zadr?avanje pred rezidencijom na Hrad?anima