Poseta Bugarskoj: prijem koji je priredio predsednik Tito u ?ast ?lanova Prezidijuma Narodne skup?tine, CK BKP i Ministarskog saveta NR Bugarske, u hotelu "Balkan"