Poseta ?upanji: razgovori sa predstavnicima op?tine ?upanja i ru?ak u restoranu kombinata "Boris Kidri?"