Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: sve?ana sednica Skup?tine grada Skoplje i progla?enje Gomulke i Cirankijevi?a za po?asne gra?ane