Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: u salonu posle ru?ka i odlazak iz Belog dvora