Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: sve?ani ispra?aj poljske delegacije na ?elezni?koj stanici u Beogradu