Poseta Bosanskoj Krajini: ru?ak u hotelu "Park" u Biha?u