Prijem ?lanova inicijativnog odbora stale?kog udru?enja katoli?kih sve?tenika NR Hrvatske