Prijem ?lanova Odbora za proslavu 30-godi?njice osnivanja Komunisti?ke partije Hrvatske