Grupna fotografija sa predstavnicima Organizacionog komiteta Me?unarodne izlo?be lova i ribolova na Vangi