Grupni snimak sa predstavnicima Me?unarodne izlo?be lova i ribolova