Pu?tanje filatelisti?kog balona sa markama koje obele?avaju Me?unarodnu izlo?bu lova i ribolova