Prijem ?lanova Odbora za proslavu 25. godi?njice formiranja Prve dalmatinske brigade: grupna fotografija