Prijem delegacije Akcionog odbora za proslavu 25. godi?njice priklju?enja Istre Jugoslaviji