Obilazak ku?e u kojoj je 25. i 26. februara 1928. odr?ana VIII konferencija zagreba?ke partijske organizacije