1968_373_049
Prijem u Belom dvoru povodom 76. ro?endana: prijem ?lanova Odbora za proslavu 50. godi?njice ustanka mornara u Boki Kotorskoj i predaja makete oklopne krstarice "Sankt Georg"