1970_423_0165
Poseta Zambiji: ve?era koju je priredila Gradska skup?tina Kitvea u hotelu "Edinburg"