1955_42_0954
Prijem za mornare, podoficire i oficire sa brodova eskadre koja je plovila do Indije i Burme u hotelu "Kvarner" u Opatiji i odlazak iz Rijeke