1978_674_156
XI kongres SKJ u centru "Sava": rad komisije za razvoj socijalisti?kih samoupravnih dru?tveno-ekonomskih odnosa i pitanja ekonomskog i dru?tvenog razvoja