1957_76_061
Boravak u Ohridu: savetovanje sa predstavnicima vlasti i SKJ iz bitoljskog i ohridskog sreza

Komentari