1958_090_100
Dolazak u Umetni?ku galeriju i na intimnom ru?ku sa predsednikom UAR, Naserom i njegovom porodicom