Sa prijema u Prezidijumu Narodne skup?tine FNRJ, povodom Dana republike