1960_143_130
Boravak u Njujorku tokom XV zasedanja Generalne skup?tine OUN: u jugoslovenskoj misiji, u razgovoru sa predstavnicima jugoslovenske ?tampe

Dodatne informacije
Komentari