1963_234_130
Poseta rumunske dr?avno-partijske delegacije predvo?ene Georgi De?om: ispra?aj rumunske delegacije na ?elezni?koj stanici u Beogradu