1965_272_119
Poseta ?ehoslova?koj: sve?ani ru?ak koji je u ?ast predsednika Tita priredio Antonjin Novotni, u jednoj od zgrada u parku Hrad?ana