1965_273_055
Poseta ?ehoslova?koj: do?ek u Trnavi i zadr?avanje u centru grada sa pozdravima

Dodatne informacije
Komentari