1965_291_144
Poseta poljske delegacije, na ?elu sa Gomulkom i Cirankijevi?em: na izlo?bi urbanisti?kog plana Skoplja, "Skoplje u budu?nosti"