Prijem predstavnika Me?unarodne tehni?ke komisije Harolda Ozborna