1977_642_009
Prijem delegacije zdravstvenih radnika Saveznog komiteta na ?elu sa Zorom Tomi?, ?lanom SIV-a i predsednicom Saveznog komiteta za zdravstvo i socijalnu za?titu