1980_708_004
Izno?enje kov?ega sa posmrtnim ostacima Josipa Broza Tita iz Klini?kog centra u Ljubljani