1957_76_112
Na ve?eri sa rukovodiocima Makedonije u toku koje je ohridski pionir Klime Bilkov poklonio predsedniku Titu pi?tolj svoga dede, u?esnika oslobodila?kih borbi protiv Turaka