Prijem Per Jakobsona, generalnog direktora i predsednika Izvr?nog odbora Me?unarodnog monetarnog fonda