1953_020_048
Predaja odlikovanja biv?em predsedniku i potpredsednicima Prezidijuma Narodne skup?tine FNRJ