1953_020_049
Predaja odlikovanja biv?em predsedniku i potpredsednicima Prezidijuma Narodne skup?tine FNRJ