1954_30_100
Sve?ani ru?ak cara Hajla Selasija u Starom dvoru: zdravice, predaja poklona caru i ?lanovima njegove porodice, predaja etiopskih odlikovanja jugoslovenskim rukovodiocima i jugoslovenskih odlikovanja ?lanovima careve pratnje