1964_237_082
Sve?ana izjava ?lanova Ustavnog suda Jugoslavije, sa predsednikom Bla?om Jovanovi?em na ?elu