1964_237_084
Sve?ana izjava ?lanova Ustavnog suda Jugoslavije, sa predsednikom Bla?om Jovanovi?em na ?elu